1.- Obxecto e aceptación

O presente aviso legal regula o uso do sitio web solidaridadgalicia.org, que pon á súa disposición SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA, Rúa VEREA DO POLVORIN n.º 2, 15002, A CORUÑA, CIF G36833648, e dirección de correo electrónico direccion@solidaridadgalicia.org.

A navegación polo sitio web de solidaridadgalicia.org atribúe a condición de usuario deste e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O USUARIO obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O USUARIO responderá fronte a SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

2.- Información legal

Conforme ao art.º 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE) e a Lei 56/2007, do 28 de decembro, de Medidas de Impulso da Sociedade da Información, infórmase que a presente páxina web, solidaridadgalicia.org, pertence a SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA, con C.I.F. número G36833648 e domicilio social en VEREA DO POLVORIN n.º 2, 15002, A CORUÑA.
O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumprimentación do correspondente formulario. O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

3.- Condicións de acceso e utilización

O usuario comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos de SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA e a non os empregar para, entre outros:

A. Difundir contidos, delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apoloxía do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
B. Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estragar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos de SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA presta os seus servizos.
C. Intentar acceder ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA ou de terceiros e, se é o caso, extraer información.
D. Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información de SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA ou de terceiros.
E. Suplantar a identidade doutro usuario, das administracións públicas ou dun terceiro.
F. Queda prohibido establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan á páxina ou permitan a visualización dos seus contidos a través de direccións de Internet distintas ás da páxina e, en calquera caso, esta prohibición inclúe tamén que se visualicen conxuntamente con contidos alleos á páxina, de forma que:

  • Produza erro, confusión ou engano nos usuarios sobre a verdadeira procedencia dos contidos.
  • Supoña un acto de comparación ou imitación desleal.
  • Sirva para aproveitarse da reputación da marca e o prestixio de SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA.

G. Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou el resulte legalmente permitido.
H. Solicitar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento.
I. En ningún caso se expresará na páxina onde se sitúe o enlace que SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA, prestou o seu consentimento para a inserción do enlace ou que doutra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.

4.- Exclusión de garantías e de responsabilidade

O contido do presente sitio web é de carácter xeral e ten unha finalidade meramente informativa, sen que se garanta plenamente o acceso a todos os contidos, nin a súa exhaustividade, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico. SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA exclúe, ata onde permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza derivados de:

A. A imposibilidade de acceso ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e/ou actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición aos que se accedese a través do sitio web ou dos servizos que se ofrecen.
B. A presenza de virus ou doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos usuarios.
C. O incumprimento das leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente aviso legal como consecuencia do uso incorrecto do sitio web. En particular, e a modo ejemplificativo, SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA non faise responsable das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial, segredos empresariais, dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, así como a normativa en materia de competencia desleal e publicidade ilícita.

Así mesmo, SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA declina calquera responsabilidade respecto á información que se ache fóra desta web e non se xestione directamente polo noso webmaster. A función dos links que aparecen nesta web é exclusivamente a de informar o usuario sobre a existencia doutras fontes susceptibles de ampliar os contidos que ofrece este sitio web. solidaridadgalicia.org non garante nin se responsabiliza do funcionamento ou accesibilidade dos sitios enlazados; nin suxire, invita ou recomenda a visita a estes, polo que tampouco será responsable do resultado obtido. SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA non se responsabiliza do establecemento de hipervínculos por parte de terceiros.

SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA., infórmalle que esta páxina non ten virus, programas espías e non utiliza cookies para a súa navegación.

Se opta a abandonar o noso sitio web a través de enlaces a sitios web non pertencentes á nosa entidade, SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA non se fará responsable das políticas de privacidade dos devanditos sitios web nin das cookies que estes poidan almacenar no ordenador do usuario.

5.- Protección de datos.

En virtude do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da devandita Lei. Informámoslle de que os datos de carácter persoal, recollidos voluntariamente no formulario desta web ou correo electrónico e aceptar o seu envío, está a autorizar a que sexan incorporados a un ficheiro propiedade de SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA.
SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA., cumpre estritamente o deber de segredo dos datos de carácter persoal e o tratamento destes confidencialmente, asumindo, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA, queda totalmente exonerado de calquera responsabilidade se a información facilitada voluntariamente, fose incompleta, non veraz ou irreal polos USUARIOS desta páxina web: solidaridadgalicia.org
SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA comprométese a non ceder, vender, nin compartir os datos con terceiros sen a súa aprobación expresa.
SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA., garante que os datos serán tratados coa finalidade de manter as oportunas relacións comerciais e promocionais sobre os servizos desta empresa, con vostede ou a entidade que vostede representa.
Non obstante o anterior, vostede pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dispostos na mencionada Lei Orgánica, notificándoo por escrito ao Responsable de Protección de Datos de SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA, na Rúa VEREA DO POLVORIN n.º 2, 15002, A CORUÑA, ou a través da dirección de correo electrónico direccion@solidaridadgalicia.org.

A nosa política con respecto ao correo electrónico céntrase en remitir unicamente comunicacións que vostede solicitase recibir. Se prefire non recibir estas mensaxes por correo electrónico ofrecerémoslle a través destes a posibilidade de exercer o seu dereito de cancelación e renuncia á recepción destas mensaxes, en conformidade co disposto no Título III, artigo 22 da Lei 34/2002 de Servizos para a Sociedade da Información e de Comercio Electrónico. Mandando a palabra «BAIXA» a través do correo electrónico direccion@solidaridadgalicia.org.

6.- Propiedade intelectual e industrial.

Todos os contidos da páxina: solidaridadgalicia.org, son propiedade intelectual de SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA. ou de terceiros e non poderán ser reproducidos, copiados, pegados, linkados, transmitidos, distribuídos ou manipulados de calquera forma e con calquera finalidade, sen a autorización previa e por escrito de SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA mantendo en todo momento o «copyright» intacto e calquera outro indicador da propiedade intelectual dos materiais ou contidos. Todo uso ou modificación do Material ou dos Contidos para calquera outro fin distinto do autorizado nas Condicións Xerais será considerado unha violación das leis internacionais do «copyright», que protexen os dereitos de autor.

7.- Lexislación e foro

Para toda cuestión litixiosa que incumba ao sitio web de solidaridadgalicia.org, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes os Xulgados e Tribunais DA CORUÑA (España).