Mujeres Creando en Bolivia

Como organización feminista, estamos encantadas de apoiar o traballo que realiza Mujeres Creando na promoción dos dereitos das mulleres en Bolivia.

Bolivia, como calquera outro país do mundo, tamén se ve afectado pola violencia cara ás mulleres. A súa máxima expresión tradúcese nun número de feminicidios moito maior ao resto do continente. A pesar de aprobarse nos últimos anos leis e normativas contra a violencia machista, a realidade é que existe un abismo entre a lei e a súa aplicación que dificulta unha protección e atención adecuada ás vítimas e o logro dunha xustiza  reparadora.

Precisamente diso, entre outras cousas, ocúpase Mujeres Creando, un colectivo autoxestionado que leva desde o ano 1992 construíndo a súa proposta feminista para a transformación social, cuestionando e interpelando o funcionamento da sociedade desde as mulleres, pero non quedándose no que afecta só de maneira inmediata a estas, senón atravesando os problemas que afectan a toda a sociedade desde unha perspectiva feminista.

No marco deste proxecto e co financiamento da Xunta de Galicia, está a traballarse no fortalecemento das capacidades das mulleres, nenas e adolescentes para o pleno exercicio dos seus dereitos a unha vida libre de violencias e a medios de vida dignos no eixo da Paz, O Alto e Santa Cruz.

Por unha banda, fortaleceranse as accións de loita contra a violencia cara ás mulleres, levando a cabo actuacións de sensibilización e educación en Centros de Secundaria sobre violencia de xénero e dereitos sexuais e reprodutivos, de prevención de riscos mediante a  autodefensa, e de resposta integral e efectiva de protección para as mulleres  vítimas de violencia e os seus fillos ou fillas, coordinando oficinas públicas e redes de apoio.

Doutra banda, traballarase ao redor dos dereitos económicos e ambientais das mulleres, baixo un enfoque de ecoloxía feminista, aumentando as capacidades de produtoras agroecolóxicas e apoiando en áreas urbanas a mulleres en situación de alta vulnerabilidade como empregadas do fogar ou vendedoras ambulantes.